BGRegistar.com

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД

Информация

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД

ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД е основана през 1989 година със седалище град Ямбол, Обходен път Запад № 21.

 

Развива своята дейност в областта на строителството, включващо промишлено и пътно строителство, добив на инертни материали.

 

Занимава се със строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, лесовъдна дейност, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях, научно - изследователска, проектанска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина.

 

Извършва всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари в страната и чужбина.

 

От създаването си, фирмата започва дейност по изграждане на пътната мрежа в град Ямбол и региона.

 

Успоредно с това произвежда варови и бетонови разтвори, бетонови и керамични тухли, инертни материали за лично и обществено строителство / чакъл, пясък и други /.


Технострой - инженеринг 99 АД е сертифицирано по :

 

 • ISO 9001:2000 за следните дейности - пътно строителство и поддържане, производство на бетони, асфалтови смеси, добив на инертни материали.
 • ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството.
 • BS OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд - ЗБУТ.
 • ISO 14001:2004 - Системи за управление на околната среда.


Дружеството е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя, втора група за строежи от първа до четвърта категория на транспортната инфраструктура и четвърта група за строежи от първа до трета категория за благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.


Технострой - инженеринг 99 АД печели приза работодател за 2010 година, наградата е присъдена в категорията за най - успешно реализиран проект финансиран от Европейски социален фонд по Оперативна програма Развитие на човешките ресурсиза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Квалификационни услуги и обучение на заети лица.

 

Благодарение на тази инициатива за период от девет месеца бяха проведени образователни и практически курсове на деветдесет и трима работници и служител за повишаване производителността на труда в пътно - строителната фирма и комплексно се подобри системата за развитие на човешките ресурси.

 

Ръководството на Технострой - инженеринг 99 АД непрекъснато инвестира в обучение на своите кадри, което е особено наложително и печелившо в условията на икономическа и финансова криза, каквито са реалностите в България.

 

ДЕЙНОСТ

Дейността на ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД включва :

 

 • Проектиране на пътища и съоръжения.
 • Добив на инертните материали за направа на пътни основи, асфалтови смеси и бетонови разтвори.
 • Пътно строителство, включващо всички дейности по изграждането на земното и пътно легло, отводнителните съоръжения водостоци, отводнителни окопи и дренажи, предпазни еластични огради.
 • Асфалтови работи - асфалтопроизводство, транспорт на готовата асфалтова смес, полагане и уплътняване.
 • Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

 

РЕСУРС

Технострой - инженеринг 99 АД - Ямбол разполага със :

 

 • Асфалтова база в село Коневец с асфалтосмесител TELTOMAT-V-29 с производителност 80 т/час.
 • Каменна кариера и пресевна инсталация в село Коневец с обща производителност 2500 м3/ден.
 • Асфалтова база с асфалтосмесителна инсталация BERNADRDI, мод.
 • MIC S 125 - E200 с производителност 175-150 т/час в село Иречеково.
 • Каменна кариера с автогенна трошачка MERLIN - VS, вертикална роторна трошачка - CV 116, конусна трошачка - СН 430 ЕС с производителност 200 т/час в село Иречеково.
 • Каменна кариера Кояджика в землище Маленово.
 • Пясъчна кариера с пресевна инсталация в село Маломир.
 • Варо - бетонов център в град Ямбол.
 • Ремонтно складова база в град Ямбол.
 • Цех за бетонови изделия, Бетонов център в град Елхово.
 • Всяко производствено звено е комплектовано и е в много - добро състояние.

 

Пътно поддържане Елхово е фирма за извършване на ремонт на пътни настилки, 100% собственост на Технострой - инженеринг 99 АД, разполагаща със собствен автопарк и обслужващ персонал.

 

Контакти

ТЕХНОСТРОЙ

Ямбол, Обходен път Запад 21
046661981
0886944999
046661980